Privacy statement

Privacy statement
Dit is de website van Béyonit B.V.

Gegevensverwerking
Béyonit B.V. verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Béyonit B.V. houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u via een contactformulier op onze website een afspraak aanvraagt of via onze website gebruik wenst te maken van een eerste kosteloze informatieaanvraag.

In het kader van onze (verdere) dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Béyonit B.V., leggen wij gegevens vast. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst en haar dienstverlening.

Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Links
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door de u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Béyonit B.V. maakt gebruik van twee type cookies. Wij gebruiken essentiële cookies voor de volledige functionaliteit van de website. Daarnaast gebruiken we optionele marketing cookies om de bezoekers ervaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de marketing cookies via onze cookie bar aan -en uitzetten.

Wijzigingen
Béyonit B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement.

U hebt het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Eventueel kan de informatie, indien gewenst, worden gecorrigeerd of worden verwijderd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacy beleid, neem dan contact met ons op.

Béyonit B.V.
Simon Vestdijkwei 14
E: info@beyonit.nl
T: +31(0)58 – 289 68 27
I: www.beyonit.nl

Disclaimer
Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie in deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Béyonit B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie in deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Béyonit B.V. of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Béyonit B.V.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Béyonit B.V.
Simon Vestdijkwei 14
E: info@beyonit.nl
T: +31(0)58 – 289 68 27
I: www.beyonit.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Béyonit geen controle heeft. Béyonit B.V. draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.